Безбедносни системи

Поставување на електромеханички рампи, изработка на влезни сензорски врати, домофонски системи, контролен систем за вработени (влез-излез), лифтови и др.