Бетонски работи

Бетонирање на тротоари, бетонски патеки, шахти, бетонски капаци, бетонирање на армирани зидови во оплата, без оплата, бетонирање на армирана бетонска плоча, бетонски скалници, бетонирање на армирани бетонски темели, вградување на арматура, мрежа, изработка на бетонски пристапни рампи за инвалиди и др...