Клиенти

 • ЕВН Македонија, бул. 11 Октомври бр. 9, 02/ 3 205 000 лок. 43609
 • Институт за белодробни заболувања и туберкулоза, ул. Водњанска бр. 17, 02/ 3 147 510
 • ЈЗУ Универзитетска Клиника за дигестивна хирургија, ул. Водњанска бр. 17,02/3147 235
 • ЕВН Македонија, Бифе на ул. Ленинова бр. 45 – Дирекција 3, 071/ 511 151
 • УКИМ Медицински факултет, Ул. 50-та Дивизија бр. 6, 02/ 3165 155
 • Институт за јавно здравје, ул. 50-та Дивизија бр. 6, 02/ 3125 044
 • ЈУДГ Р.Ј. Корчагин, бул. Кочо Рацин бб, 02/ 3134 376
 • Основен Суд Скопје 1, бул. Гоце Делчев бб, 02/ 3292 612
 • Републички Завод за трансфузиологија,ул.Водњанска бр. 17, 02/ 3226 923
 • ЈУ од областа на здравството за потребите на ЈЗУ Клинички Центар, Завод и Ургентен Центар, ул. Водњанска бр. 17
 • Клиника за хематологија, ул. Водњанска бр. 17, 02/ 3147 783
 • МЕПСО Скопје, ул. Орце Николов бр. 129, 02/ 3149 093
 • Министерство за внатрешни работи на Р.М., ул. Мирче Ацев бб, 070/ 383 511
 • Министерство за здравство на Р.М., ул. 50-та Дивизија бр. 6, 02/ 3112 500
 • ЈЗУ Клиника за детски болести, ул. Водњанска бр. 17, 02/ 3174 147

 


Се грижиме за задоволството на клиентот